هدف از این تحقیق بررسی سبک های تفکر موثر بر اضطراب کودکان با فرمت docx در قالب 24 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد
 

 


فهرست مطالب
سبک های تفکر موثر بر اضطراب کودکان
3-2- سبک های تفکر38
1-3-2-نظریه های سبک های هوش39
2-3-2-نظریه خود مدیریتی ذهنی40
3-3-2-متغیر های موثر درشکل گیری سبک های تفکر40
1-3-3-2-فرهنگ41
2-3-3-2-جنسیت41
3-3-3-2-سن41
4-3-3-2-سبکهای تفکر والدین42
5-3-3-2-مدرسه و شغل42
4-2-2-پژوهش ها مربوط به سبک تفکر44
5-2-2-نگرش های فرزند پروری45
1-5-2-2-انتظارات نامناسب والدین از کودکان45
2-5-2-2-فقدان همدلی نسبت به نیاز های کودک46
3-5-2-2-عقیده ی قوی والدین در استفاده از تنبیه بدنی47
4-5-2-2-معکوس شدن نقش¬های والد- فرزند48
5-5-2-2-اجحاف در توان واستقلال کودک 48

 

 


نظریه های سبک های هوش در یکی از این سه مقوله قرار می گیرند: سبک های شناخت مدار، شخصیت مدار و فعالیت مدار. سبک ها در مقوله شناخت مدار شباهت نزدیکی به توانایی ها دارند از این رو مشابه توانای ها، این سبک ها اغلب به وسیله تست های سنجش حداکثر عملکرد با پاسخ  «درست» و «غلط» اندازه گیری می شوند. 

 

 

در این مقوله، مدلهای وابستگی-استقلال ویتکین (1964، به نقل از ژانگ و استرنبرگ،2005) و تکانشی- تاملی کیگان  (1976، به نقل از ژانگ و استرنبرگ، 2005 ) بیشتر مورد علاقه و پژوهش قرار گرفته اند.

 

 


در مقوله¬ی شخصیت مدار، سبک ها به عنوان چیزی نزدیک به خصوصیات شخصیتی دیده می شوند و سبک های این مقوله از طریق تست های نوع عملکرد (عملکرد خاص) ترجیهاً نسبت به حداکثر، اندازه گیری می شوند. کار اصلی در این مقوله توسط مایرز و مک کوالی  (1988،به نقل از ژانگ و استرنبرگ،2005) انجام شده است که بر مبنای نظریه ی تیپ های شخصیتی یونگ صورت گرفته است. 

 

 

در آخر مقوله فعالیت محور بر مفهوم سبک ها به عنوان واسطه¬ی اشکال گوناگون فعالیت ها تمرکز می کند که جنبه ای از شناخت و شخصیت هستند. این سبک ها بیشتر روی عمل فرد و فعالیت هایی تاکید می کند که افراد در شرایط مختلف زندگی با آن درگیر هستند مانند کار و تحصیل. یک مجموعه کارهای اصلی که در این مقوله ارائه شده است نظریه های مشابهی از رویکردهای یادگیری سطحی و عمقی است که به طور جداگانه  مطرح شده است(ژانگ و استرنبرگ، 2005).