دانلود پاورپوینت گونه شناسی فرهنگی، اجتماعی و هویتی محلات شهر تهران جهت رشته جامعه شناسی ، روانشناسی ، علوم تربیتی و اجتماعی در قالب 56 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


با گونه شناسی اجتماعی و فرهنگی به دنبال چه چیزی هستیم؟
با دسته بندی محلات در گونه های متمایز، امکان برنامه ریزی و سیاست گذاری مبتنی بر ویژگی های اجتماعی و فرهنگی محلات همسان و ناهمگون فراهم می شود.
زمینه تمرکزگرایی، یکسان نگری و یکدست نگری، نگاه مهندسی و یا برنامه ریزانه کاهش، و رویکرد و زمینه نگاه اجتماعی و فرهنگی و ادارکی به محلات شهر و ساختار عملکرد آنها فراهم خواهد شد.
ارائه خدمات هدفمندتر، مبتنی بر خواست و جهت گیری های گونه های مختلف خواهد بود و از این طریق عدالت در شهر، ارتقاء کیفیت زندگی و رضایت بیشتر از عملکرد مدیریت شهری فراهم خواهد شد
از اجرا و برگزاری، سیاست ها ، طرح ها و برنامه های ناهمگون و ناسازگار با ویژگی های اجتماعی و فرهنگی در گونه های مختلف محله ای جلوگیری و از تضادهای خاص اجتماعی و فرهنگی جلوگیری خواهد شد.
شناسایی اجتماعات محلی موجود در میان محلات و ارائه اطلاعات کلی از آنها به مدیران و مجریان.

 

 

 

فهرست مطالب
چرا گونه شناسی اجتماعی و فرهنگی؟
با گونه شناسی اجتماعی و فرهنگی به دنبال چه چیزی هستیم؟
اهداف پژوهش
تصریح مفهومی بین مفهوم محله در ایران و غرب
جهش‌های شهرنشینی در ایران و تغییرات ساختار محله در آن
تاریخ توسعه محله‌های شهر تهران و تغییرات گونه‌شناسی آن
شاخص های گونه شناسی محلات در مطالعات پیشین و اسناد فرادست شهر تهران
شاخص های تفکیک کننده محلات شهری در مطالعات تطبیقی
مفاهیم و شاخص‌های نهایی استخراج شده از مباحث نظری
روش و تکنیک های جمع آوری داده های مربوط به شاخص های نهایی
شناسایی پژوهش های قابل استفاده برای تحلیل ثانویه
نتایج آزمونANOVA در تحلیل خوشه‌ای
نمونه گیری و حجم نمونه آماری
دشواری های گونه شناسی اجتماعی و فرهنگی محلات
گونه شناسی محلات براساس وجود اجتماعات محلی در حد گذر یا فاقد آن
گونه شناسی محلات براساس روابط همسایگی
گونه شناسی مبتنی بر احساس تعلق محلی
گونه شناسی مبتنی بر ساختار شغلی ساکنان محلات
گونه شناسی محلات براساس الگوی مصرف خدمات حوزه سلامت و درمان
گونه شناسی مبتنی بر مشارکت مذهبی
گونه شناسی محلات براساس استفاده از خدمات مختلف در سطح محلی
گونه شناسی محلات براساس حداکثر تمایز قومی
گونه شناسی محلات براساس مهاجر پذیری خانوارها
گونه شناسی مبتنی بر قدرت اقتصادی
گونه شناسی مبتنی بر پایگاه اجتماعی
گونه شناسی نهایی اجتماعی و فرهنگی محلات
خوشه بندی نهایی محلات
دست آوردها و کاربست نتایج
5 پهنه خوشه بندی از مناطق تهران