این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرزندخواندگی را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد.

 

 

فرزند خواندگی یا تبنی آن است که کسی، فرد دیگری را که فرزند طبیعی او نیست به فرزندی بپذیرد.
دکتر لنگرودی در تعریف فرزند خواندگی می گوید :"یک عمل حقوقی است که موجب پیدایش رابطه فرزندی صوری بین دو شخص می شود.
 یکی را فرزند خواه (adoptant)، دیگری را فرزندخوانده (adopte) و رابطه مزبور را (adoption) یا فرزند خواندگی می نامند. 
در زبان عربی واژه "تبنی" را نیز معادل فرزند خواندگی آورده اند. 
واژه تبنی از "ابن" اتخاذ شده و معنای دقیق آن "پسرگرفتن" است و با پیشینه تاریخی این نهاد در میان اعراب کاملا تناسب دارد. 

 


اما در اصطلاح، فرزندخواندگی یک نهاد حقوقی است که بر اشکال مختلف می باشد: فرزندخواندگی کامل و ساده. فرزندخواندگی کامل (plenary adoption) نهادی است که در این نهاد میان فرزندخوانده از جهت حضانت، تربیت ولایت، حرمت نکاح وتوارث و استفاده از نام خانوادگی پذیرنده کودک با فرزند واقعی تفاوتی وجود ندارد و رابطه فرزند خوانده کامل با خانواده اصلی وی قطع می شود.فرزندخواندگی ساده:( simple adoption) فقط از برخی از مزایای فرزند واقعی بهره مند می شود این نوع فرزندخواندگی قابل فسخ است. رابطه کودک با خانواده اصلی وی قطع نمی شود.3

 

 

 

 

 فهرست مطالب

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرزندخواندگی

کلیـات، مفاهیـم و پیشینـه فرزنـدخوانـدگی    9
مبحث نخست:کلیات ومفاهیم مرتبط    10
گفتار اول: کلیات    10
گفتار دوم: مفهوم کودکی و الفاظ مشابه (صبی، ولد، صغیر، طفل)    12
گفتار سوم: مفهوم تبنی و فرزند خواندگی    2
گفتار چهارم: مفهوم کودک بی سرپرست و بد سرپرست    6
مبحث دوم: تاریخچه فرزندخواندگی    7
گفتار اول: فرزندخواندگی در ایران باستان    7
گفتار دوم: فرزندخواندگی در اسلام    10
گفتار سوم: فرزندخواندگی در سایر ملل    14
مبحث سوم: بررسی تغییرات ناشی از قانونگذاری در فرزندخواندگی    16
گفتار اول: بررسی قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353    17
گفتار دوم: بررسی قانون حمایت ازکودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب1392    22


يشينه تحقيقاتي 
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی