این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق معلولیت جسمی را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد.

 


 
 معلولیت عبارت است از کم شدن نیروی فعال شخص و اختلال یا کاهش در فعالیت شخصی برای ادامه یک زندگی پرثمر است ، که این پدیده نه تنها منتج از آسیب دیدگی های روانی یا جسمی است بلکه در اثرعدم انطباق با یک زندگی مفید نیزمی باشد. معلول به کسی اطلاق می شود که بر اثرضایعه جسمی، روانی و یا توأم (ناشی ازتوارث ، بیماری ، جنگ ویا حادثه) اختلال قابل توجهی بطورمستمردرسلامت و کارایی عمومی بدن ویا درشئون اجتماعی وحرفه ای او بوجود آید. در نتیجه هم آهنگی لازم میان اندامهای بدن مختل می شود و بدن دیگر نمی تواند وظایف طبیعی ومعمولی خود را انجام دهد. معلولیت در شکل کلی وعمومی آن باعث تضعیف ماهیچه ها ، کاهش توانایی و استقامت بدن ، کاهش و کندی حرکت  اندام های بدن و اختلال در هم آهنگی میان کار اندام های مختلف می شود. افسردگی ، منزوی شدن و سرخوردگی از شرکت فعال درزندگی فردی و اجتماعی ورنج وابستگی و نیازمند شدن به دیگران ، از پیامدهای روحی معلولیت است  . چنانکه این اختلال ازاستقلال وی درزمینه های اجتماعی واقتصادی می کاهد (غضنفری ،1371).

 

 


بدرستی نمی توان گفت انسان از چه زمانی دچارنقص عضو یا معلولیت گردیده ، اما از شواهد چنین برمی آید که معلولیت با سرشت انسان عجین بوده است و در تمام ادوار تاریخ شماری از مردم لااقل به طبیعی ترین نوع معلولیت یعنی معلولیت مادرزادی مبتلا بوده اند (نامداری ، 1368). 

 

 


از سوی دیگر با مراجعه به تاریخ تمدن بشر متوجه می شویم که موضوع معلولیت قدمتی به موازات حضور بشربرروی زمین دارد. درکتاب پاپی روس که در حدود 5000 سال قبل توسط یک پزشک مصری نوشته شده است و مصرشناس مصری بریستت  آنرا به انگلیسی ترجمه نموده از معلولی با ضایعه کامل نخاع سخن رفته است که پس ازشکستگی و دررفتگی مهره های گردن ناشی ازحادثه ، از چهاردست و پا فلج گردیده و دربحث پیرامون پیش بینی برنامه درمانی لفظ غیرقابل درمان ذکر شده است. اسپارتها کودکان ناقص را طعمه گرگها می ساختند . مردم هند باستان معلولین را به امواج خروشان رودخانه ها می سپردند. در بسیاری از تمدنهای باستان مرسوم بوده که در سالهای قحطی تعدادی از افراد معلول را قربانی یا سنگسار می کردند. نحوه تلقی سنتی از معلولیت ، قرنهای متمادی ادامه داشته و نخستین توجهات به معلولین را می توان در نقش مؤثر تعلیمات مذهبی درحمایت  ازمعلولین دانست (توانگر،1373).

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه پژوهش معلولیت

جنگ
معلولیت
تاریخچه معلولیت و نگرش به آن
جانبازی درایران
سازمان های متولی امور جانبازان
مشکلات مربوط به جانبازان
اقدامات اصلاحی انجام شده در رابطه با جانبازان
نقش ورزش در خودباوری جانبازان
نحوه خدات رسانی به جانبازان در ایران 


ب- سوابق پژوهش 
مطالعات مربوط به معلولین و جانبازان در خارج و داخل کشور

 

يشينه تحقيقاتي 
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی