دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق انواع نوازش که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

 


انواع نوازش 

ما مي توانيم انواع نوازش‎ها را به شرح زير طبقه بندي كنيم: 
نوازش كلامي يا غيركلامي
نوازش گرم و نرم(مثبت) يا نوازش سرد و نيشدار(منفي)
نوازش شرطي يا غيرشرطي 

 

 

نوازش كلامي در مقابل غيركلامي 
نوازشهاي كلامي از يك سلام گرفته تا يك مكالمه عريض و طويل را در برمي گيرد. 
نوازشهاي غيركلامي مي توانند شامل دست تكان دادن، سرتكان دادن، دست دادن و يا بغل كردن و در آغوش گرفتن باشند. 

 

 

نوازش گرم ونرم (مثبت) در مقابل نوازش سرد و نيشدار(منفي)
نوازشهاي گرم و نرم نوازش‎هايي هستند كه به شخص نوازش گيرنده احساس و تجربه خوبي بدهد، مثل: يك لبخند، با دست به پشت كسي زدن، يك سوت، به نام صدا كردن افراد، لمس كردن، در آغوش گرفتن، حرف زدن، بازي كردن، سلام كردن، تعريف كردن و يك نگاه گرم و دوستانه. 
در حالي كه نوازشهاي سرد و نيشدار عبارت است از يك تجربه ناخوشايند و دردناك را به دست نياوريم، همين نوازشهاي منفي مي توانند ما را زنده نگاه دارند(هر نوع نوازشي بهتر ازنبود آن است). 
نوازش منفي غيركلامي مثل اخم كردن و نوازش منفي كلامي مثل «روز خوبي بود ولي تو خرابش كردي!»

 

 

 


فهرست مطالب

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نوازش و انواع آن

نوازش ها    29
انواع نوازش    29
نوازش كلامي در مقابل غيركلامي    30
نوازش گرم و نرم(مثبت) در مقابل نوازش سرد و نيش دار(منفي)    30
نوزاش شرطي در مقابل غيرشرطي    30
راه هاي به دست آوردن نوازش    31
نوازش و تقويت رفتار    31
اقتصاد نوازش    32
نوازش خواستن    33
خنثي كنندگان يا پس ران هاي "والد"    36 
وضعيت هاي زندگي
گروه درماني با رويكرد تحليل رفتار متقابل    45
رضايت زناشويي    47 
يافته هاي پژوهشي مرتبط با تحقيق    50 
پيشنه پژوهش انجام شده در خارج    50 
پيشينه پژوهش انجام شده در ايران    53 
جمع بندي    56

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی