هدف از این پایان نامه مبانی و اصول نمایش خلاق کودکان می باشد.

 


در کتاب نمایش کودک نوشته‌ی کیانیان (1389) برای نمایش خلاق اصولی بیان شده که در این قسمت خلاصه‌ای از آن برگزیده و ارائه شده است:
اصل اول: بازیگری کودک و نوجوان
اصل دوم: بداهه‌پردازی
اصل سوم: اصل فاصله‌گذاری
اصل چهارم: ساده‌گرایی
اصل پنجم: بازیگر مخاطب
اصل اول: بازیگری کودک و نوجوان

 


در نمایش خلاق مخاطب بازیگر است و نه تماشاگر و نمایش خلاق از دو عنصر انسانی: « مربی» و « کودک و نوجوان» تشکیل می‌شود که عنصر دوم یعنی کودک و نوجوان، عنصر اصلی است. بازیگری نمایش خلاق، از دو عنصر بیانی « کلام و حرکت» پدید می‌آید که دومی بر اولی اولویت دارد؛ بر بازیگری تأکید می‌شود و از آن به عنوان اصل اول نمایش خلاق نام برده می‌شود. اگر یک اصل از اصول نمایش خلاق حذف یا درست رعایت نشود، پدیده تغییر ماهیت نمی‌دهد اما از اهداف و کاربردهایش فاصله می‌گیرد.

 


اصل بازیگری کودک و نوجوان در نمایش خلاق بحث جدیدی نیست و بیشتر راهنمایی است برای مربیانی که سر کلاس فقط خودشان متکلم‌الوحده‌اند و هر گونه عمل و خلاقیت را از کودک می‌گیرند و کودک مجبور به تقلید کورکورانه از مربی می‌شود. زندگی پدیده‌ی پیچیده و عملی است که کودک، فقط با نمایش است که می‌تواند با تقلید خلاقانه به آن نزدیک شود و آن را به طور عملی و از نزدیک تجربه کند.
 

 

 

اگر « عمل» را از پدیده‌ی نمایش خلاق حذف کنیم:
1.    نمایش ماهیتش را از دست می‌دهد؛
2.    بازیگری از اصلش دور می‌شود؛
3.    تجربه، (عمل) از زندگی کودک و نوجوان حذف می‌شود و فاجعه‌ای عظیم اتفاق می‌افتد!

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب


2-1- نمایش خلاق        19
2-1-1- نمایش    19
2-1-3- اهداف نمايش خلاق    22
2-1-4- آموزه هاي نمايش خلاق    23
2-1-5- اصول نمايش خلاق    24
2-1-6- مباني نظري نمايش خلاق    27
2-1-7- انواع بازي    28
2-1-8- بازي و تئاتر  _    43
2-43- پيشينه پژوهش      65
2-5- جمع بندي فصل دوم     69
2-6- مدل مفهومي پژوهش    71

يشينه تحقيقاتي 
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی