فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک عنوان این پژوهش می باشد که در ان به مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم.  

 

 


الف: تعریف نظری اثر ماهي بزرگ درحوض کوچک

اين اصطلاح به دانش آموزان با استعداد و هوش بالايي اطلاق مي شود که با توجه به ظرفيت ها و توانايي هاي بالايي که دارند اما تمايل آن ها بيشتر به سمت محيط هاي تحصيلي کوچک تر و سطح پايين تر مي باشد زيرا در اين محيط ها آنان از خودپنداره ي بالاتري برخوردار مي شوند(مارش، 2001). 

 


ب- تعریف عملیاتی اثر ماهي بزرگ درحوض کوچک

این مفهوم توسط آزمون خود پنداره تحصیلی سنجیده می شود، به این معنی که چنانچه خود پنداره تحصیلی دانش آموزان تیزهوش مدارس عادی از دانش آموزان مدارس تیزهوشان بالاتر به دست آید، این اثر تایید و چنانچه پایین تر باشد این اثر رد می شود.

     

 

 

زدنر و اسکلر (1998) اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک را بر روی خود پنداره ی تحصیلی، اضطراب امتحان، و نمرات مدرسه مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق 1020 دانش آموز با استعداد که در دو مدل کلاس شرکت می کردند ( کلاس های گروه بندی شده ی خاص برای دانش آموزان با استعداد و کلاس های معمولی با تنوعی از توانایی ها) مورد ارزیابی قرار گرفتند. مطابق با فرضیه ی ارائه شده و نیز تحقیقات پیشین انجام گرفته، نشان داده شد که دانش آموزان با استعداد در کلاس های عادی دارای خود پنداره ی تحصیلی بالاتر، اضطراب امتحان کمتر و نمرات تحصیلی بالاتری نسبت به هم تایان خود در کلاس های مخصوص استعدادهای درخشان بودند.

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

تعریف نظری اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک

تعریف عملیاتی اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک 

گفتار اول: چارچوب نظری اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک    7
تاثیر همسانی و تضاد    10
اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک در دانش آموزانی با توانایی کمتر    12
چارچوب ارزیابی معلم    13
گفتار دوم: پیشینه پژوهش    15
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    15
تحقيقات  انجام شده ی داخلي    19
منابع    29