هدف از این پایان نامه بررسی دیدگاه ها و نظریه های مختلف افسردگی  می باشد.
 


 

 

هنگامی که می خواهیم از جنبه های اجتماعی و بین فردی افسردگی سخن به میان آوریم اولین نامی که به نظرمان می-رسد نام هاری سالیوان است: به نظر سالیوان شخصیت ما تا اندازه زیادی به «خود بازیابی» مفهومی که او از جرج هربرت میر اقتباس کرده وابسته است. براساس این مفهوم، ما میل داریم خود را در آینه چشمان دیگران ببینیم و خود را در واکنش های آنان و در کنش های متقابلشان نسبت به ما بازیابیم، اگر واکنش های آن ها همیشه مساعد باشد، «تصویر بازتابی» خوبی از خود خواهیم داشت. اما برعکس، اگر واکنش های آنان نامساعد باشد یا پیگیر بنا شده «تصویر بازتابی» ما از خودمان منفی خواهد بود. این مفهوم عزت نفس که به پایه ادراک ما از ادراک دیگران استوار است حاوی این معناست که جهت گیری تمام رفتارهای ما تابعی از «دیگری تعمیم یافته» است چه حاضر باشد چه غالب (یوسف زاده،1390،ص30).

 

 


نظریه ملانی کلاین 
ملانی کلاین معتقد است که افسردگی مربوط به از ترس گرفتن می باشد، به عبارت دیگر کودک چیزی را که قبلاً به راحتی از مادر می گرفته الان قادر نیست آن را بگیرد ترس هم ممکن است یکی از عامل های افسرگی باشد که به صورت های گوناگون جلوه می کند. مانند ترس از مدرسه یک شخص یا یک موقعیت مشخص که ترس از مدرسه در کودکان افسرده مشاهده می شود احساس بی-ارزش در بعضی از افسرده ها وجود دارد (پورافکاری،1371،ص24). 

 

 


نظریه کامرون 
کامرون در سال 1963 در توضیح روان کاوانه افسردگی، آن را از جهت سازگاری فرد مورد بررسی قرار می دهد زیرا این افسردگی مکانیزم هایی در فرد افسرده ایجاد می کند که تماس او را با محیط آسان کرد و او را از برگشت کامل باز می-دارد. به عبارت دیگر بیمار احساس دردمندی و ناتوانی می-کند و از نزدیکانش کمک می خواهد تا به او اطمینان دهند که آن طور که خودش فکر می کند درمانده و ناتوان نیست (اخوت، 1362،ص40). 

 

 

نظریه ادوارد بیبرنیک 
او در سال 1953 نظریه اش را بیان نمود. تفاوتی که با روان کاوان دارد این است که او بیشتر به پاسخ های آگاهانه و به روان شناسی خود اعتبار می دهد تا به تعارضات ناخود-آگاه بین خود و فراخود او عامل اصلی افسردگی را مسأله کاهش احترام به خود مطرح می کند و محرومیت های آشکار فرد و انتظاراتی را که دارد، عامل ایجاد افسردگی می داند (پورافکاری، 1371،ص97). 

 

 

نظریه الکساندرلوئی 
الکساندر نیز افسردگی را حالت شدید غم و اندوه می داند و آن را مانعی می داند که خصومت های نهفته به علت آن که فرد فاقد قدرت بیان آن ها نسبت به فرد از دست رفته به خود باز می گردد احساس تقصیر و گناه نیز آن را سخت تر می کند (پورافکاری،1371، ص98). 

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب 


2-1 مقدمه    9
2-2-1 تاریخچه اضطراب    12
2-2-2 تاریخچه افسردگی    15
2-2-3 تعاریف و نظریههای اضطراب    19
2-2-4 تعاریف و نظریههای افسردگی    28
2-2-4-1 افسردگی از دیدگاه روان پویایی:    32
2-2-4-2 افسردگی از دیدگاه رفتارگرایان:    32
2-2-4-3 افسردگی از دیدگاه شناختی:    33
2-2-4-4 افسردگی از دیدگاه اجتماعی:    33
2-2-5 انواع اضطراب    35
2-2-5-1 اضطراب موقعیتی:    36
2-2-5-2 اضطراب خصیصهای:    36
2-2-6 انواع افسردگی    36
2-2-6-1 افسردگی در نوجوانی    36
2-2-6-2 افسردگی پنهان    37
2-2-6-3 افسردگی اتکائی    37
2-2-6-4 افسردگی رجعتی    37
2-2-6-5 افسردگی پس از زایمان    38
2-2-6-6 افسردگی نوروتیک    38
2-2-6-7 افسردگی عضوی    38
2-2-6-8 افسردگی علاقی    39
2-2-6-9 افسردگی ناشی از موفقیت    39
2-2-6-10 افسردگی ناشی از مصرف دارو    39
2-2-6-11 افسردگی در نتیجه پیری    39
2-2-6-12 افسرگی فصلی    40
2-2-6-13 افسردگی در دانشجویان    40
2-2-6-14 افسردگی در زنان    41
2-2-7 درمان افسردگی براساس نظریه یادگیری    44
2-2-8 انواع درمانهای افسردگی    45
2-2-8-1 شناخت درمانی:    45
2-2-8-2 رفتار درمانی:    46
2-2-8-3 درمان بین فردی    46
2-2-8-4 رواندرمانی تحلیلگرا    46
2-2-8-5 رواندرمانی حمایتی    46
2-2-8-6 گروه درمانی    46
2-2-8-7 رواندرمانی خانواده    47
2-2-9 تعریف کودکان استثنایی    47
2-2-9-1 تعریف آموزش و پرورش استثنایی    49
2-2-10  علل افسردگی معلمان زن :    50
2-2-10-1 معلمی سختترین شغل دنیا (مقدمهای بر استرس معلمان زن)    51
2-2-10-2 نظم دانشآموزان فضا را مناسبتر میکند    52
2-2-10-3 هنر معلم فقط در آموزش نیست    54
2-2-10-4 معلمان زن با استرسهای گوناگونی مواجه هستند    54
2-2-10-5 کنترل کلاس    55
2-2-10-6 برقراری ارتباط با دانشآموزان    56
2-2-11 استرس معلمان زن    60
2-2-11-1 نشانهها و علائم استرس در معلمان زن    61
2-2-11-2 منابع استرس معلمان زن    62
2-2-11-3 ویژگیهای شخصیتی و استرس    62
2-2-11-3 -1 مدیریت زمان    63
2-2-11-3-2 خودپیجویی    63
2-2-11-3-3 خودآرامبخشی    64
2-2-11-3-4 مثبت اندیشی    64
2-2-11-3-5 گشودگی    65
2-2-11-3-6 افزایش تواناییها و مهارتها    65
2-2-11-4 آثار تخریبی استرس شدید در تدریس    67
2-2-12 منابع شایع استرس    68
2-2-13 رابطه رضایت شغلی با استرس    69
2-2-13-1 مهار استرس با استفاده از رژیم غذایی    70
2-2-13-2 تأثیر خنده بر کاهش استرس    71
2-2-13-3 برخورد عملی با استرس    72
2-2-14  عصبانیت و راههای پیشگیری از آن    73
2-2-14-1 عصبانیت و راهحل آن    75
2-2-15  اضطراب عامل مرگ بیماران قلبی است    78
2-2-16 شخصیت تیپ آ    79
شخصیت نوروتیک    81
مدرسه سالم    83
2-2-17 افزایش روحیه کارکنان    88
2-3 پیشینههای پژوهش    88
2-3-1 پیشینه داخلی    89
2-3-2 پیشینه خارجی    92
2-4 جمعبندی و چهارچوب نظری تحقیق    93
منابع و مأخذ    95