این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق دانشجوی سیگاری قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری دانشجوی سیگاری تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق دانشجوی سیگاری در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

 


دانشجوی سیگاری به کسی اطلاق می شود که در طول زندگی خود حداقل 100 نخ سیگار کشیده و در حال حاضر نیز هر روز یا برخی روزها سیگار می کشد. مطالعات کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که روند مصرف سیگار در قشر دانشجو رو به افزایش است و نتایج این مطالعات حاکی از آنست که دوران دانشجویی یک برهه زمانی خاص برای آغاز سیگاری شدن افراد می باشد. از طرفی به علت  نقش الگویی دانشجویان برای کودکان و نوجوانان، مصرف سیگار در میان دانشجویان به طور غیر مستقیم می تواند سبب افزایش مصرف  سیگار در محیطهای  بیرون دانشگاه  شود. از آنجا که دوران دانشجویی  زمانی است که بسیاری از الگوهای رفتاری درحال تکوین و تثبیت است،  لذا  مصرف  سیگار در دانشجویان  باید  به  دقت  مدنظر قرار گرفته و بررسی گردد. مطالعات  جدید نشان می دهد که  در زمینه پیشگیری از استعمال سیگار دانشجویان از اهمیت  ویژه ای برخوردار هستند، به طوریکه مصرف سیگار در دانشجویان حتی می تواند به عنوان شاخص مصرف سیگار در کل جوانان تلقی گردد(13).

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

تعریف نظری دانشجوی سیگاری

تعریف عملیاتی دانشجوی سیگاری

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش دانشجوی سیگاری

تعریف سلامتی
ابعاد مختلف سلامتی
سلامت فردی
عوامل موثر بر سلامت انسانها
سلامت جوانان
اعتیاد
استعمال دخانیات
علل گرایش به سیگار
الگوی باور بهداشتی
نقش پرستار بهداشت جامعه در ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه
نمای شماتیک الگوی باور بهداشتی (1974-  بیکر و میمن)
برمبنای نظریه لوین و همکارانش رفتار بستگی به دو متغیر دارد
آسيب پذيري درك شده: 
شدت يا جديت درك شده
منافع درك شده
موانع درك شده
راهنما براي عمل
خودكارآمدي

پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی در مورد دانشجوی سیگاری

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی