مقدمه ادبیات نظری و پیشینه تجربی اختلال اضطراب اجتماعی: اختلال اضطراب اجتماعی یکی ازشایع ترین اختلال های روانی می باشد و همه گیری تمام عمر آن %12 و همه گیری 12 ماهه آن %7.1 است( فینک  و همکاران، 2009). مطالعه NCS-R نشان داده است که %12.1 از مردم اختلال اضطراب اجتماعی را در برخی از دوره های زندگی شان تجربه کرده اند. در این زمینه یابی اختلال اضطراب اجتماعی چهارمین اختلال شایع روانپزشکی، بعداز اختلال افسردگی، سوءمصرف الکل، و هراس خاص بوده است( بارلو ، 2008). اختلال اضطراب اجتماعی معمولا در دوران نوجوانی آغاز می شود.

 

 

 

 

یک مطالعه فرانسوی در بیماران سرپایی دچار اختلال اضطراب اجتماعی مشخص کرده است که میانگین سن شروع اختلال 15 سالگی می باشد و با %90 احتمال این بیماری قبل از 25 سالگی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد( فینکو همکاران، 2009). میزان همه گیری با افزایش سن، کاهش می یابد. همه گیری 12 ماهه سالمندان بین2% تا5% بوده است. به طور کلی، در جمعیت عمومی، زنان میزان همه گیری بالاتری نسبت به مردان دارند و تفاوت های جنسیتی بیشتر در نوجوانان و جوانان دیده می شود. در نمونه های بالینی نسبت مردان و زنان تقریبا برابر و یا اندکی کمتر برای مردان می باشد( فهم  و همکاران،2007 ؛ DSM-5,2013)؛ بنابراین این گونه فرض می شود که نقش ها و انتظارات اجتماعی نقش مهمی را در توضیح برجسته بودن رفتارهای کمک طلبانه مراجعین مرد بازی می کند. همه گیری در ایلات متحده بین آمریکایی هندی ها بالاتر بوده است و در افراد آسیایی، لاتینی، آفریقایی آمریکایی و آفریقایی کارایبی پایین تر بوده است(DSM-5,2013).

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
3-2 طبقه بندی اختلال های اضطرابی بر مبنای 2013 :DSM-5
2-3-2 اختلال اضطراب اجتماعی ( هراس اجتماعی )
1-2-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال اضطراب اجتماعی بر مبنای ملاک های تشخیصیDSM-5
جدول 2-2: ملاک های تشخیصی DSM-5  برای اختلال اضطراب اجتماعی
4-2 بررسی مفهوم شیوع شناسی    9
1-4-2 مولفه های اصلی تعریف شیوع شناسی    9
2-4-2 مفهوم میزان بروز و همه گیری در مطالعات شیوع شناسی    11
جدول 8-2 تفاوت بین همه گیری و میزان بروز    12
1-2-4-2 همه گیری    13
2-2-4-2 میزان بروز    14
3-4-2 اهمیت بافت در مطالعات شیوع شناسی    15
4-4-2 فنون مناسب در مطالعات شیوع شناسی    16
5-2 شیوع شناسی اختلال های روانپزشکی    16
6-2 شیوع شناسی اختلال های روانپزشکی در ایران    18
7-2 شیوع شناسی اختلال های اضطرابی    21
8-2 تفاوت های بین فرهنگی در همه گیری اختلال های اضطرابی    22
9-2 وابسته های اجتماعی جمعیت شناختی همه گیری اختلال اضطراب اجتماعی    24
پیشینه تحقیق    25


منابع