فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اختلال اضطراب اجتماعی عنوان این پژوهش می باشد. افراد با اختلال اضطراب اجتماعی ممکن است به اندازه کافی جراتمند نباشند یا به شدت سلطه پذیر، کمتر اجتماعی باشند و کنترل بسیارزیادی بر مکالمات بین فردی دارند. آنها معمولا ژست بدنی سخت و خشکی به خود می گیرند و تماس های چشمی ناکافی دارند و اغلب با صدای کم صحبت می کنند. این افراد ممکن است خجالتزده یا منزوی باشند، و آنها ممکن است در مکالمات کمتر باز باشند و برای خودشان محدودیت های بسیاری را اعمال می کنند.

 

 

 

 

آنها معمولا به دنبال شغلی هستند که کمتر نیاز به تعامل های اجتماعی داشته باشد، اگرچه این مورد تنها برای افراد با اختلال اضطراب اجتماعی صدق نمی کند. این افراد برای مدت طولانی در خانه زندگی می کنند. مردان ممکن است ازدواج کردن و تشکیل خانواده را به تاخیر بیندازند و زنان به جای تعاملات خارج از خانه، به خانه داری و مادر بودن خود را محدود می کنند. خود درمانی با مواد در این افراد معمول می باشد( به طور مثال قبل از رفتن به مهمانی الکل مصرف می کنند). اضطراب اجتماعی بین سالمندان ممکن است موجب تشدید علایم بیماری ای پزشکی شود. سرخ شدن چهره، برجسته ترین پاسخ جسمانی اختلال اضطراب اجتماعی می باشد(DSM-5,2013).

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
3-2 طبقه بندی اختلال های اضطرابی بر مبنای 2013 :DSM-5
2-3-2 اختلال اضطراب اجتماعی ( هراس اجتماعی )
1-2-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال اضطراب اجتماعی بر مبنای ملاک های تشخیصیDSM-5
جدول 2-2: ملاک های تشخیصی DSM-5  برای اختلال اضطراب اجتماعی
4-2 بررسی مفهوم شیوع شناسی    9
1-4-2 مولفه های اصلی تعریف شیوع شناسی    9
2-4-2 مفهوم میزان بروز و همه گیری در مطالعات شیوع شناسی    11
جدول 8-2 تفاوت بین همه گیری و میزان بروز    12
1-2-4-2 همه گیری    13
2-2-4-2 میزان بروز    14
3-4-2 اهمیت بافت در مطالعات شیوع شناسی    15
4-4-2 فنون مناسب در مطالعات شیوع شناسی    16
5-2 شیوع شناسی اختلال های روانپزشکی    16
6-2 شیوع شناسی اختلال های روانپزشکی در ایران    18
7-2 شیوع شناسی اختلال های اضطرابی    21
8-2 تفاوت های بین فرهنگی در همه گیری اختلال های اضطرابی    22
9-2 وابسته های اجتماعی جمعیت شناختی همه گیری اختلال اضطراب اجتماعی    24
پیشینه تحقیق    25


منابع