مقدمه ادبیات نظری و پیشینه تجربی حل مسئله اجتماعی: این فصل از سه بخش تشکیل شده است. در بخش اول مبانی نظری مربوط به حل مسئله ی اجتماعی تشریح می‌شود. بخش دوم تحقیق به به ادبیات تجربی پیشینه تحقیق حل مسئله اجتماعی پرداخته می‌شود. "مسائل اجتماعي" واژه اي است که ما زماني آن را به کار مي بريم که بتوان با دخالت انسانها شرايط مشکل زا را تحت کنترل درآورد. پس مساله اجتماعي به شرايطي اطلاق مي شود که غلط، مشکل زا، شايع و قابل تغيير باشد. اما يک جزو چهارم نيز در تعريف مساله اجتماعي وجود دارد که آخرين نکته مهم در اين تعريف است. به شرايطي "مساله اجتماعي" اطلاق مي شود که معتقد باشيم بايد آن را تغيير داد و اين تغيير منطقي نيز هست(گرنت و دیگران ،2001).

 

 

 


 جامعه شناسان معمولا" مساله اجتماعي را وضعيت اظهار شده اي مي دانند که با ارزش هاي شمار مهمي از مردم مغايرت دارد و معتقدند بايد براي تغيير آن وضعيت اقدام کرد  و منظور از وضعيت اظهار شده وضعيتي است که گفته مي شود وجود دارد. مردم در مورد آن صحبت مي کنند و ممکن است در راديو، تلويزيون و مطبوعات هم پوشش خبري داشته باشد. اما لازم نيست اين ادعا واقعا" درست باشد. مردم در چارچوب نظام ارزشي مورد قبولشان وضعيتي را مساله اجتماعي مي دانند. مردم در سايه نظام ارزشي، اقتصاد و سرمايه داري و برخي انواع خاص آزادي فردي و کمونيسم را مساله اجتماعي مي دانند(بلزر و دیگران ،2002).

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری حل مسئله اجتماعی

تعریف عملیاتی حل مسئله اجتماعی

فصل دوم پایان نامه ادبیات و پیشینه تحقیق    9
مقدمه    9
2-1)حل مسئله ی اجتماعی    10
2-1-1)حل مسئله    10
2-1-2)فراگرد منطقی حل مسأله    10
2-1-3) تعریف مسأله    11
2-1-4) مدیران و موانع حل مسأله    14
2-1-5) تفاوت ارزشهای اجتماعی تصمیم گیرندگان    16
2-1-6) ناتوانی در ارزیابی پیامدهای هر تصمیم    16
2-1-7) عدم اطمینان نسبت به آینده    16
2-1-8) اکتفا به راه حلهای رضایتبخش    16
2-1-9) اکتفا به عقلانیت نسبی    17
2-1-10) مصلحت اندیشی با توجه به وضعیت    17
2-1-11) غلبه بر موانع فردی در حل مسأله    18
2-1-12) مساله اجتماعي    19
در تعريف مسائل اجتماعي چهار نکته وجود دارد:    20
2-1-13) معيارهاي تعريف مسأله اجتماعي    23
2-1-14) انواع مسايل اجتماعي    26
2-3)پیشینیه تحقیق    27
2-3-1) تحقیقات انجام شده در داخل کشور    27
2-3-2)تحقیقات انجام شده در خارج کشور    30
منابع    31