چارچوب نظری و پیشینه پژوهش حل مسئله اجتماعی موضوع این نوشتار است. حل مسئله اجتماعی به موقعيت تعدادي از افراد در قالب گروه هاي سازمان يافته اطلاق مي شود که عمل آنها از طرف کل جامعه تائيد نمي شود و در صورت استمرار عمل گروهي، آسيب هايي براي کل جامعه ايجاد خواهد شد و افراد سعي دارند تا به رفع يا کاهش اثرات آن بپردازند(فورنل و الیور،2000).

 

 

 

در تعريف مسائل اجتماعي چهار نکته وجود دارد:
اول آنکه ما زماني واژه "مساله اجتماعي" را به کار مي بريم که نشان دهيم چيزي اشتباه است. اين يک ادراک عمومي است. هر آن چيزي مساله اجتماعي است که ناظر بر شرايطي منفي باشد. در ادراک مردم، چيزهايي مانند خانواده هاي شاد، سلامت يا مدارسي که در انجام امور آموزشي و تربيتي موفق هستند، مساله اجتماعي نيست. زماني ما واژه "مساله اجتماعي" را به کار مي بريم که با زحمتي روبه رو شويم(الیوت و دیگران ،2001).

 


دومين نکته در تعريف مسائل اجتماعي، دشواري و جدي بودن مساله است. مساله اجتماعي بايد ناظر بر شرايط شايع و گستردهاي باشد، بدين معنا که در برگيرنده و آسيب زننده به تعداد بسياري از افراد باشد و صرفا" مشکل تعداداندکي از افراد نباشد(الیوت و دیگران ،2001).
 اگر من شغلم را از دست بدهم، اين مشکل شخصي من است. اما اگر عاملي باعث شود که بسياري از ما شغلمان را از دست بدهيم آن وقت ما با مساله اجتماعي روبه رو هستيم که افراد ايجادکننده همچنين قادر به حل آن نيستند.    

 

                                                      
سومين نکته در تعريف مساله اجتماعي آن است که هميشه در تصور مساله اجتماعي يک مقداري ديد خوشبينانه وجود دارد. شرايطي مساله اجتماعي ناميده مي شود که اين تصور درباره آن وجود دارد که مي شود و امکان دارد آن را تغيير داد. شرايطي که به نظر ما تحت تاثير انسانها ايجاد شده و بنابراين به وسيله خود انسانها نيز مي شود آن را تغيير داد. مثلا" مرگ را در نظر بگيريد: قطعا" مرگ يک وضعيت مشکل زا و شايع است، اما همه انسانها خواهند مرد و کسي نمي تواند اين وضعيت را تغيير دهد(بلزر و دیگران ،2002).

 

 

 

.

.

.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری حل مسئله اجتماعی

تعریف عملیاتی حل مسئله اجتماعی

فصل دوم پایان نامه ادبیات و پیشینه تحقیق    9
مقدمه    9
2-1)حل مسئله ی اجتماعی    10
2-1-1)حل مسئله    10
2-1-2)فراگرد منطقی حل مسأله    10
2-1-3) تعریف مسأله    11
2-1-4) مدیران و موانع حل مسأله    14
2-1-5) تفاوت ارزشهای اجتماعی تصمیم گیرندگان    16
2-1-6) ناتوانی در ارزیابی پیامدهای هر تصمیم    16
2-1-7) عدم اطمینان نسبت به آینده    16
2-1-8) اکتفا به راه حلهای رضایتبخش    16
2-1-9) اکتفا به عقلانیت نسبی    17
2-1-10) مصلحت اندیشی با توجه به وضعیت    17
2-1-11) غلبه بر موانع فردی در حل مسأله    18
2-1-12) مساله اجتماعي    19
در تعريف مسائل اجتماعي چهار نکته وجود دارد:    20
2-1-13) معيارهاي تعريف مسأله اجتماعي    23
2-1-14) انواع مسايل اجتماعي    26
2-3)پیشینیه تحقیق    27
2-3-1) تحقیقات انجام شده در داخل کشور    27
2-3-2)تحقیقات انجام شده در خارج کشور    30
منابع    31