تعریف نظری و مفهومی بازاریابی داخلی : بازاریابی داخلی «یک تلاش برنامه ریزی شده با استفاده از یک رویکرد همانند بازاریابی برای غلبه بر مقاومت های سازمانی در برابر تغییر و متوازن کردن، انگیزه مند کردن و هماهنگی بین وظیفه ای و یکپارچه کردن کارکنان در جهت اجرای اثربخش استراتژی های شرکتی و وظیفه ای، به منظور ایجاد رضایت مشتری از طریق فرایند ایجاد کارکنان با انگیزه و مشتری محور می باشد.» (رفیق و احمد، 2000). تعریف عملیاتی بازاریابی داخلی : در این تحقیق بازاریابی داخلی با استفاده از پرسشنامه استاندارد 47 سوالی بازاریابی داخلی که طبق نظر اساتید مجرب به 23 سوال بومی سازی شد و مبنی بر سنجش 7 مؤلفه می باشد ،اندازه گیری شد.این پژوهش با عنوان فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری بازاریابی داخلی می باشد.

 

 

 

 


نمونه پیشینه تحقیق در مورد بازاریابی داخلی

یان کای فیو (2013) در پژوهش خود  با عنوان رابطه بازاریابی داخلی و رفتار مشتری مداری با توجه به نقش واسطه ایی عاطفه در کار(کار عاطفی) به این نتیجه رسید که بازاریابی داخلی همبستگی مثبت معنی داری با رفتار مشتری مداری دارد و کار عاطفی تا حدی اثرواسطه ایی قبل توجهی بر رابطه بین این دو متغیر دارد.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری و مفهومی بازاریابی داخلی

تعریف عملیاتی بازاریابی داخلی

فصل دوم پایان نامه: «ادبيات نظري» بازاریابی داخلی
 مقدمه
2-4.بازاریابی داخلی
2-4-1.تعریف و مفهوم سازی بازاریابی داخلی
2-4-2. عناصر بازاریابی داخلی
2-4-3.آمیخته بازاریابی داخلی
2-4-4.اصول بازاریابی درونی
2-4-5.گام های بازاریابی داخلی
2-5پیشینه تحقیق
2-5-1.تحقیقات داخلی
2-5-2.تحقیقات خارجی    
2-6.خلاصه فصل و ارائه مدل    

منابع