گزارش آزمایشگاه مدارهای مخابراتی

آزمایشگاه مدارهای مخابراتی

 
 
 
 

آزمایش اول: فیلترهای فعال............................................................................................................................................ 1

5 ............................................................................................................................................( آزمایش دوم: فیلتر های فعال( 2

آزمایش سوم: نوسان ساز شكل موج های سینوسی، مربعی و مثلثی ............................................................................. 7

12 .................................................................................................... AM آزمایش چهارم: مدولاسیون سوئیچینگ

15 ................................................................................................................................. AM آزمایش پنجم: مدولاسیون غیر خطی

17 ....................................................................................................... LM آزمایش ششم: مدولاسیون خطی با مدولاتور 1496

19 ............................................................................................................... AM آزمایش هفتم: دمدولاسیون

21 .................................................................................................................. LM توسط 566 FM آزمایش هشتم: مدولاسیون

23 .................................................................................................................... UJT با استفاده از FM آزمایش نهم: مدولاسیون

25 ........................................................................................................................ FM آزمایش دهم: دمدولاسیون

27 ................................................................................................... (VCO) آزمایش یازدهم: اسیلاتور كنترل شده با ولتاژ

31 ........... ..................................................................................... .... . ... .....(PLL) آزمایش دوازدهم: حلقه قفل شده فاز

آزمایش سیزدهم: سنتز كننده فركانس .............................................................................. .... ................................. .... 37

40 ................................................................................................ با استفاده از آی سی 4046 FM آزمایش چهاردهم: تولید

42 ............................................................................................................ PLL با استفاده از FM آزمایش پانزدهم: آشكارساز