دانلود پایان نامه مهندسی نرم افزار

امنیت در شبكه های بی سیم (wireless) مبتنی بر استاندارد IEEE802.11

 
چكیده :
امروزه امنیت شبكه یك مساله مهم برای ادارات وشركتهای دولتی وسازمانهای بزرگ وكوچك است تهدیدهای  پیشرفته از تروریست های فضای سایبر كارمندان ناراضی وهكرهای رویكردی سیستمانیكا برای امنیت شبكه می طلبد.
 

امنیت درشبكه های بی سیم :

در بررسی روشما واستاندارد های امن سازی شبكه های محلی بی سیم مبتنی براستاندارد IEEE802.11 می پردازیم .با طرح قابلیت امنیتی این استاندارد می توان از محدودیت ان آگاه شد استاندارد 802011 سروس های مجزا و مشخصی را برای تامین یك محیط امن در اختیار قرار میدهد  دراین سرویس اغلب توسط پروتكلWEPتامین میگرددوظیفه آن امن سازی میان مخدوم ونقاط استرسی بی سیم است در حال حاضر تنها پروتكل كه امنیت اطلاعات و ارتباطات را در شبكه های بی سیم براساس استاندارد 802.11 فراهم میكند WEPاست این پروتكل نوع استفاده از آن همواره امكان نفوذ به شبكه های بی سیم راهر نحوی ولو سخت وپیچیده فراهم میكند و بسیار از حملات برروی شبكه های سیمی دارای اشتراك است 
 
 
کلمات کلیدی:

پروتكلWEP

استاندارد IEEE802.11

شبكه های بی سیم (wireless)

امنیت در شبكه های بی سیم (wireless)

 
 
 
مقدمه :
بدون شك زندگی امروزه بشر از مقوله ارتباطات تفكیك  ناپذیر است  ارتباطات به حدی فاصله های دور را به نزدیك كرده است كه از دنیای بزرگ ما به نام دهكده جهانی یاد میشود . ارتباطات ان قدر با زندگی روزمره ما عجین شده است كه نمی توانیم زندگی بدون آن را حتی تصور كنیم .در حالی كه تا قرنی پیش مبادله  خبر به روزها زمان نیاز داشت اینكار اكنون تقریبا انی میشود .مخابرات اینترنت وسائل ارتبا ط جمعی نمونه هایی از ارتباطات امروز ما هستند كه تبادل اطلاعات و انجام امور روز مره ما را با سهولت وهزینه كمتر ممكن ساخته است .
 
از طرف دیگه گسترش ارتباطات شبكه ای و نفوذ ان به دور دست ترین نقاط جهان باعث شده است  زمینه سوء استفاده افراد سود جو وشرور هم فراهم شود در حالیكه كه هم اكنون انجام معاملات كلان اقتصادی و تبادل اطلاعات حیاتی در كوتاه ترین زمان به راحتی و با هزینه ناچیز روی شبكه های كامپوتری و اینترنت قابل انجام است .اما انجام این امور بدون در نظر گرفتن تمام جنبه های امنیتی  ممكن است باعث ضررهای جبران ناپذیری گردد از همین جا لزوم امنیت شبكه بی سیم وایجاد ارتباطات ایمن حساس میشود .این پایان نامه با برسی امنیت شبكه های بی سیم مشكلات ممكن را معرفی میكند و برای رفع راه كارهای مناسبی را برای ایمن سازی شبكه ارائه میكند 
 
 
 
فهرست مطالب
امنیت در شبكه های وایرلس مبتنی بر استاندارد IEEE802.11

فصل اول :امنیت درشبكه های بی سیم 

1 : شبكه بی سیم چیست ؟ 
1-1  ارتباطات بی سیم و تنظیمات شبكه
2-1 انتخاب شبكه بی سیم وكابلی
3-1  تحهیزات مایكروسافت
4-1  امنیت در شبكه بی سیم
2 :  شبكه های بی سیم ،كاربرد ها ،مزایا وابعاد 
1-2  منشا ضغف امنیتی در شبكه های بی سیم و خطرات مغمول
 3 :  شبكه های محلی ،بی سیم 

4  :  امنیت در شبكه های محلی  بی سیم بر اساس استاندارد11و802 

Authentication 4-1
Confidentiality   4-2   
Integrity   4-3 
5  :  سیرویس های امنیتی wep-authentication
 Authentication 5-1
Authentication 5-2 بدون روز نگاری 
Authentication 5-3  با روز نگا ری Rc4  
 6 :  سرویس ها ی امنیتی    Integrity,802,11b,-privaey
Privacy   6-1    
Integritg 6-2    

 7  :   ضعف های امنیتی اولیه امنیتی wep

  1- 7 استفاده ثابت از كلید های WEP
   2-7 ضغف در الگوریتم
   3-7 استفاده از  CRT   رمز نشده
8 :  خطرها،حملات ،ملزومات امنیتی
   1-8 حملات غیر فغال
   2-8 شنود
   3-8 آنالیز ترافیك
   4-8 حملات غیر فعال
   5-8  تغییر هویت 
   6-8  پاسخ های جعلی
Wimax : 9 استاندارد شبكه های بی سیم 

 10  : پارامترهای موثر درانتخاب و پیاده سازی یك سیستم wlan

 

فصل دوم :امنیت در شبكه محلی بی سیم 

  1 : فناوری شبكه های بی سیم 

IEEE802,11b  1-1
IEEE802,11g 1-2
IEEE.802,11a  1-3 
IEEE.802,11h 1-4    
IEEE.802,11i  1-5
 
2 : :  امنیت درWLAN
Sniffing  2-1    
Spoofing 2-2 
Jemming  2-3    
Sessing Hijacking 2-4    
Denial of service 2-5    
  Man in the middle 2-6    
Wired Equivalent Priveey:WEP 2-7    
 IEEE802.1x  2-8      
 

3 :ACCESS  POINT تقلبی

4 : عناصر فعال و سطوح WLAN
   1-4 ایستگاه بی سیم
    2-4 نقطه دسترسی
    3- 4 برد و سطح پوشش