پایان نامه كارشناسی بهداشت عمومی با عنوان  تعیین میزان آگاهی و نگرش دانشچویان دانشكده بهداشت و معماری دانشگاه شهید بهشتی در مورد اكستازی و عوارض ناشی از مصرف آن در سال 1387

 
 
چكیده:
امروزه اعتیاد مشكل بزرگ جوامع است و معضلی است كه خانواده‌ها از آن هراس دارند اما دیری نیست كه بلای عظیم‌تری نازل شده و ناجی گول‌زننده با عنوان قرص‌های شادی‌بخش وارد بازار شده است و این در حالی است كه عموم جامعه خصوصاً جوانان از عوارض مصرف این قرصها كه در اكثر موارد خطرآفرین نیز هست و گاه حتی یكبار مصرف آن باعث ایجاد عوارض بلندمدت می‌شود اطلاعی ندارند، همچنین سهولت دسترسی به این مواد و عدم آگاهی جوانان در این مورد آثار زیانبار آن را چندین برابر كرده است. لذا محققین این پژوهش با هدف ارائه آموزشهای لازم در این زمینه، سعی در تعیین میزان آگاهی و نگرش دانشجویان در قالب تحقیقی با عنوان تعیین میزان آگاهی و نگرش دانشجویان در مورد اكستازی و عوارض ناشی از مصرف آن دارند.
 
 
کلمات کلیدی:

اعتیاد

اكستازی

قرص‌های شادی‌بخش

متیلن دی اكسی متامفتامین (MDMA)

دانشچویان دانشكده بهداشت و معماری دانشگاه شهید بهشتی

 
 
مواد و روشها:
در این مطالعه توصیفی – تحلیلی 254 دانشجوی مقطع كارشناسی از دانشكده‌های بهداشت و معماری دانشگاه شهید بهشتی به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه مشتمل بر چهار بخش: مشخصات دموگرافیك، سؤالات سنجش آگاهی، سؤالات سنجش نگرش و سؤالات مربوط به برخی رفتارها و ویژگی‌های جامعه مورد مطالعه بود. سؤالات مربوط به آگاهی و نگرش امتیازبندی گردید، همچنین روایی آن به روش اعتبار محتوا سنجیده شد، بدین صورت كه پرسشنامه توسط متخصصین و اساتید مربوط به موضوع مورد ارزیابی و بازبینی قرار گرفت و پس از اعمال اصلاح و پایلوت پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. پس از تكمیل پرسشنامه‌ها، اطلاعات رمزگذاری شده و داده‌های اصلی بوسیله‌ی برنامه‌های Excell و Spss و با آزمون آماری T.Test و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
چكیده 1
فصل اول 5
بیان مسأله 6
 
فصل دوم 11
- كلیات 12
تاریخچه 13

الگوی مصرف اكستازی 13

سیر مصرف اكستازی در ایران و جهان 15

بحران های بوجود آورنده توسط اكستازی 16

آسیبهای اجتماعی اكستازی17

جوانان و اكستازی 18

علائم، اثرات و عوارض اكستازی 19

پیشگیری اكستازی 22
- مروری بر مطالعات انجام شده در ایران و جهان 23
مروری بر مطالعات انجام شده در ایران 23
مروری بر  مطالعات انجام شده در جهان 27
 
فصل سوم 34
- اهداف پژوهش 35
هدف كلی 35
اهداف اختصاصی 35
- سوألات پژوهش 36
سوألات توصیفی پژوهش 36
فرضیات پژوهش 37
هدف كاربردی 38
تعریف مفاهیم و واژه های كلیدی 38
جدول متغیرها 40
مواد و روش ها 41
نوع مطالعه 41
تكنیك و روش جمع آوری اطلاعات 41
اعتبار و اعتماد پرسشنامه 41
ابزار گردآوری داده ها 42
جامعۀ مورد بررسی 43
روش نمونه گیری 43
روش تجزیه و تحلیل داده ها 43
نحوه اجرای پژوهش 44
رمزگذاری و امتیازبندی سوألات 44
ملاحظات اخلاقی 45
محدودیتهای پژوهش 46
 
فصل چهارم 47
یافته های پژوهش 48
یافته های توصیفی پژوهش 48
یافته های تحلیلی پژوهش 61
بحث و نتیجه گیری 102
پیشنهادات 110
منابع و مأخذ 111
پیوست 116
پرسشنامه 116