دانلود پایان نامه مهندسی کشاورزی با عنوان  ماشینهای کشاورزی

 
 
 
چکیده:
هزینه های تعمیر و نگهداری بسیار متغیر هستند و به چگونگی دقت مالک یا مدیر در نگهداری از آنها بستگی دارد به نظر می رسد که هزینه های تعمیر و نگهداری نسبت به اندازه و پیچیدگی ماشین و بنابراین قیمت خرید آن افزایش می یابد آنچه مسلم است هزینه های تعمیر و نگهداری از سالی به سال دیگر فرق می کند. هزینه های ساعتی متوسط تعمیر و نگهداری را می توان با تخمین عمر مفید یا اقتصادی ماشین به ساعت بدست آورد.
 
تخمین دقیق هزینه های تعمیر و نگهداری مشکل می باشد زیرا عوامل متعددی از قبیل نوع مدیریت، شرایط آب و هوایی، برنامه نگهداری و برنامه کاری ماشین بر آن موثر می باشند. از آنجائیکه این هزینه ها با افزایش و بالا رفتن سن ماشین افزایش می یابند، هزینه تعمیرات اثر بسیار مهمی را در زمان مناسب جایگزینی ماشین ها داشته و اهمیت می یابند بمنظور فراهم کردن روشی یکسان برای تجزیه و تحلیل هزینه ماشین ها ، ارائه الگوی معین و مناسب و استاندارد برای هزینه های تعمیر و نگهداری بسیار مطلوب خواهد بود.
 
جهت نمونه گیری در منطقه ورامین و دسته بندی کردن بخش ها و روستاهای تابع از روش نمونه گیری طبقه بندی شده بصورت تصادفی و برای دارندگان تراکتور  روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. بر طبق تقسیمات کشوری به ترتیب هر استان به چند شهرستان و هر شهرستان دارای چند بخش، هر بخش در بردارنده چند دهستان و هر دهستان در برگیرنده چند روستا می باشد لذا طبقه بندی شهرستانها بر اساس تعداد تراکتور صورت گرفته و از بین هر طبقه یک شهرستان نمونه بطور تصادفی انتخاب گردید. همین طور بخش های هر شهرستان نمونه باتوجه به تعداد تراکتور طبقه بندی شده و از هر طبقه یک بخش نمونه بطور تصادفی انتخاب شده است. به همین ترتیب روش فوق روی دهستان ها اعمال گردیده و دهستان های نمونه انتخاب و نهایتاًَ از بین هر دهستان نمونه، روستاهای نمونه انتخاب شده اند، دارندگان تراکتور نیز بر اساس روش تصادفی به تعداد 10 الی 15 نفر از هر روستای نمونه برگزیده شده اند. پس از انتخاب دارندگان تراکتورهای مذکور با مراجعه به آنها و انجام مصاحبه تعداد 120 پرسشنامه شامل 50 پرسشنامه تراکتور جاندیر3140 و 70 پرسشنامه تراکتور مسی فرگوسن 285 در سطح روستاهای نمونه منطقه ورامین تکمیل گردید.
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

ماشینهای کشاورزی

رگرسیون داده های تراکتور

تعمیر و نگهداری ماشینهای کشاورزی

دو نوع تراکتور مسی فرگوسن 285جاندیر 3140

 
 
 
فهرست مطالب
چکیده: 2
الف) مقدمه 6
ب) اهداف 8
الف) کلیات 9
هزینه های عملیاتی: 9
هزینه های مالکیت: 10
هزینه های مالکیت ماشین 10
هزینه های تعمیر و نگهداری 13
تعمیرات به دلیل فرسودگی های عادی در اثر کار کردن 14
تعمیرات به دلیل خسارات یا شکستگی های ناشی از تصادف 16
تعمیرات به دلیل غفلت یا ناآگاهی راننده 16
تعمیرات اساسی (کلی) 17
جدول1- مثال تعمیرات و سرویسها، اقتباس از کتاب مبانی مکانیزاسیون کشاورزی 18
جدول (3) مقادیر Rf2 و Rf1 را که توسط ASAE برای ماشین های کشاورزی ارائه شده است نشان می دهد. 24
ب) پیشینه پژوهش 27
وارد، مکنولتی و کوئنی 30
1- روش نمونه گیری: 41
نمونه گیری 41
2- تجزیه و تحلیل داده ها 46
جدول (7) مقدار و درصد هزینه های تعمیر و نگهداری سالانه 50 دستگاه تراکتور نمونه JD3140 در منطقه ورامین 50
1-4- مقایسه هزینه های دو نوع تراکتور مسی فرگوسن 285 و جاندیر 3140 52
جدول (8) تجزیه واریانس داده های مربوط به هزینه های دو نوع تراکتور مسی فرگوسن 285 و جاندیر 3140 52
2-4- مطالعه عوامل موثر بر هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور 53
3-4- روش تعیین مدل ریاضی 56
1-3-4- تعیین مدل ریاضی برای تراکتور مسی فرگوسن 285 57
شکل (1) پراکنش داده های هزینه تعمیرات و کارکرد سالیانه برای تراکتور MF285 58
جدول(10) آنالیز رگرسیون داده های تراکتور 285 MF 60
آزمون معنی دار بودن مقادیر R2,r,F,t 63
2-3-4- تعیین مدل ریاضی برای تراکتور جاندیر 3140 64
جدول (13) گروهبندی 50 دستگاه تراکتور جاندیر 3140 براساس سن 66
1-5- تعیین مدل ریاضی نهایی برای دو نوع تراکتور مسی فرگوسن 285جاندیر 3140 73
مقایسه با منابع دیگر 77
2-5- نتیجه گیری 81
3-5- پیشنهادات 83
نمونه پرسشنامه 84
فهرست منابع: 87